Pioneers of Island Melanesia

Tok Pisin projek samari

Eva Lindström i raitim

Dispela em wanpela projek we mipela i laik painimaut long taim bipo bipo tru, long ailan rijen bilong PNG (Manus, Niu Ailan, Niu Briten, Bogenvil na Rossel Ailan), wantaim Solomon Ailans.

Mipela i laik yusim planti rot long kamapim save:

  • linguistik (save bilong ol tok ples)
  • akioloji (save bilong long bipo tru, long digim graun na painim ol samting)
  • jenetik (save bilong ol man i kam we, long lukim ol liklik samting tru (DNA na ol jins) insait long skin bilong man)
  • baiolojikel entropoloji (i lukluk long sep bilong het na ol bun bilong man bilong painim aut long man bilong bipo)

Yu ken lukim ol nem bilong mipela i wok insait long dispela projek long pes Participants. Ol man na meri bilong ol ples nabaut i save halivim mipela tu; sapos nogat bai mipela i no inap wokim dispela wok, olsem na mipela i hamamas tru long halivim na lukaut bilong ol.

Ostronisen na Papuan

Long sait bilong ol tok ples, i gat tupela kain insait long dispela eria: Ostronisen na ol narapela, ol i kolim long Papuan. Ostronisen i kamap olsem wanpela femili, na taim yu lukim bai yu save olsem olgeta i wankain liklik (chekim tasol ol tok i minim 'han', 'iau', 'ai', 'papa' na 'dai' long sampela tok ples bai yu lukim tu). Tok ples Motu na Tolai i stap insait long dispela femili bilong Ostronisen, wantaim bikpela namba bilong ol tok ples nabaut long nambis na ol ailan bilong PNG na Solomons. Ol akiolojis i lukim ol sospen graun na ol samting na ol i tok se dispela ol man Ostronisen i mas i bin kamap nabaut long 3500 yia i go pinis.

Taim ol Ostronisen i kamap i bin gat man pinis long graun. Ol akiolojis i tok ol man i bin kamap long namba wan taim long 40000 yia i go pinis, olsem na i longpela taim tru. Dispela ol man i bin gat planti tok ples bilong ol yet, na sampela i stap yet, olsem Kuot, Baining, Kol, Yele, Siwai, Lavukaleve na sampela yet. Namba bilong ol insait long dispela eria i 25. Planti tok ples moa bilong dispela grup i stap long Niu Gini Ailan. Ol i kolim dispela grup long Papuan, tasol i no olsem wanpela femili. Sapos yu glasim bai you lukim olsem i hat tru long painim sampela samting i wankain namel long dispela ol tok ples olgeta. Klikim liklik mep bilong lukim ol tok ples Papuan i stap we insait long Ailans.

Kwesten mipela i askim insait long dispela projek em i toktok long dispela ol man i bin kamap pastaim yet, wantaim ol tok ples Papuan. Ol i bihainim wanem rot, na ol i raun we, na i bin gat hamaspela bilong ol? Ol i stap long wanem? I luk olsem ol i no bin save yet long wokim gaden tumas, na i no klia yet sapos ol i stap long ol liklik ples o ol i raun tasol long bus.

Long dispela taim tede, i hat long lukim stret sindaun bilong ol man bilong bipo tru, long wanem longpela taim tru i go pinis na ol Ostronisen i bin kamap na we bilong sindaun bilong dispela ol Ostronisen i karimapim olgeta hap. Ol man na meri i bin wok long marit namel long dispela ol grup na i kamap olsem wanpela lain. Maski wanem tok ples, long planti hap ol man i laik wankain, na we bilong sindaun i no save bihainim tok ples tumas.

Projek ya i toktok tasol long dispela eria mi bin kolim antap. Tasol sapos mipela i kisim sampela nupela save bai i go insait long save bilong man bilong bipo long wol olgeta. Ol i tok se yumi ol man i bin kamap pastaim long Afrika, ating nabaut long 100000 yia i go pinis, na isi isi ol i wokabaut na kamap long olgeta hap long wol. I luk olsem ol i kam kamap hariap liklik long PNG eria.

Bipo tru tru, Ostrelia na Niu Gini i bin pas wantaim olsem wanpela traipela ailan (ol i kolim long Sahul), na man i bin kamap long dispela hap pastaim nabaut long 60000 yia i go pinis. Bihain gen, long 8000 yia i go pinis, solwara i bin kam antap mo na katim, na i kamapim tupela bikpela ailan (Ostrelia na Niu Gini).

Planti long ol ailan long Bogenvil na Solomons tu i bin pas wantaim olsem wanpela bikpela ailan long taim solwara i bin stap daunbilo. Ol i kolim dispela long Bikpela Bogenvil (Greater Bougainville). Tasol i no bin gat taim we Bikpela Bogenvil na Niu Ailan na Niu Briten i bin pas wantaim Niu Gini. Long olgeta taim i bin gat solwara namel long ol. Olsem na husat i bin kamap pastaim long dispela ol ailan i mas bin gat kanu na save bilong wokim akis bilong wokim kanu na save bilong solwara.

Wok bilong ol saveman insait long projek

Wok bilong ol linguis insait long projek em long lukluk strong long ol tok ples Papuan insait long dispela eria, na traim painim sampela samting i soim olsem dispela ol tok ples i bin kamap long wanpela mama tok ples tasol.

Ol akiolojis bai i tingting gut long sampela gutpela hap bai i digim graun na traim painimaut long sindaun bilong bipo. I hat liklik long save bai i dig we, sapos i no bin gat ples na sapos solwara i bin wok long go daun na kam antap gen, na i bin karimapim planti hap bilong bipo.

Ol genetisis na ol baiolojikel entropolojis bai i traim painim save long lain femili bilong ol man. Bai ol i glasim ol bun na ol jins na skelim long ol bun na jins bilong sampela narapela hap long wol.

Mipela i hop bai mipela i inap painimaut planti samting moa long wokabaut na sindaun bilong dispela lain i bin kamap bipo bipo tru, taim ol man i kamap nupela long dispela ol ailan na sindaun bilong ol i kam inap tede.

 

Pioneers of Island Melanesia home