De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000 (SWEDIA 2000) - en projektbeskrivning

[Phonetics and phonology of the Swedish dialects around the year 2000 (SWEDIA 2000) - a project description.]  

Gösta Bruce*, Olle Engstrand and Anders Eriksson

*Department of Linguistics, Lund University

Folkmålsstudier 39 (1999)
(Forskningscentralen för de inhemska språken, Helsingfors, Finland)  

INLEDNING

Sedan förra sekelskiftet har de gamla svenska folkmålen på många sätt fått ge vika för det standardiserade riksspråket. När det gäller ljudläran (fonetiken och fonologin) brukar det dock sägas att dagens "regionala riksspråksvarianter" ännu återspeglar de genuina dialekterna, och att dialekternas prosodiska särdrag är särskilt väl bevarade. Men sådana uttalanden är i allmänhet spekulativa. Skälet är att fonetiska och fonologiska dialektstudier har förekommit sparsamt under de senaste två decennierna, och att vår empiriskt baserade bild av folkmålens tillstånd i dagens svenska vad gäller uttalsegenskaper därför är selektiv och fragmentarisk. Primärt härrör den från två projekt genomförda på 1970-talet: Stadsmål i övre Norrland i Umeå (Elert & Fries 1982) och Svensk prosodi i Lund (Gårding 1982). Härtill kommer ett fåtal tidigare och senare studier av enskilda forskare.

Projektet De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000 (SweDia 2000) skall i ett gemensamt nationellt initiativ bidra till en bättre kännedom om denna aspekt av vår språkliga identitet. Det drivs som ett samarbete mellan avdelningarna för fonetik (vid institutionerna för lingvistik) vid Lunds, Stockholms och Umeå universitet med stöd från Riksbankens Kulturfond. Projektet är planerat för sex år (1998-2003), och så långt har projektet fått stöd för två år (1998-99). Som projektledare fungerar följande personer. Initiativtagare till projektet, huvudansvarig projektledare och tillika ansvarig för stockholmsdelen är docent Olle Engstrand. Ansvarig för umeådelen har varit professor Robert Bannert, som från den 1 januari 1999 är tjänstledig och ersätts av bitr professor Eva Strangert, medan professor Gösta Bruce ansvarar för lundadelen. Vidare är professor em Claes-Christian Elert och fil dr Anders Eriksson med i projektledningen.

Den här uppsatsen är en första rapportering från projektets arbete med information om projektets planering och igångsättande. Uppsatsens första del beskriver kortfattat projektets plan. Den andra delen är en statusrapport från det första projektåret 1998. Den tredje och sista delen redogör för några idéer om fonetisk dialektal variation med särskild inriktning på prosodi.

View pdf-version of paper


PERILUS | All issues | 2000 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University