Dialektal variation i svenska koronaler: experimentella observationer  

(Dialectal varieties of Swedish coronals: experimental observations)

Peder Livijn & Olle Engstrand

Svenskans Beskrivning 25: Förhandlingar vid Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning, Åbo 2001, I M. Sundman & A.-M. Londen (eds.): 154-163.

ABSTRACT

Vi redovisar ett lyssningstest av koronala konsonanter i 29 svenska dialekter i Mellansverige och södra Finland. Tonande /d/ produceras till skillnad från tonlöst /t/ ofta med alveolart artikulationsställe och approximantiskt artikulationssätt. Den alveolara /d/-realiseringen, men inte approximantiseringen, är dialektskiljande och uppträder i geografiskt sammanhållna regioner. Informella observationer antyder att dessa uttalsdrag är vanligt förekommande i jordens språk och följaktligen avspeglar generella begränsningar på talets produktion och perception. Genom att identifiera dessa begränsningar försöker vi visa att den experimentalfonetiska metodiken kan bidra till en fördjupad förståelse av de svenska dialekternas fonetik och fonologi.

View pdf-version of paper


PERILUS | All issues | 2002 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University