Effekten av fonologisk träning enligt Bornholmsmodellen på elevers tidiga läs- och skrivinlärning i årskurser 1 och 2  

Ulla Bjursäter

Term paper in Phonetics 2002
Department of Linguistics, Stockholm University

ABSTRACT


PERILUS | All issues | 2002 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University