Talet - en signal att uppfatta och tolka  

Lindblom, B.

In Bo Lindberg & al (Eds) Sinnen, signaler och tolkningar av verkligheten, conference arranged by Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, to be published in Kungl. Samhällets Acta.

Sammandrag

Detta avsnitt illustrerar konferensens tema med experimentell forskning om det mänskliga talet. Talkommunikation kan ju studeras ur en mängd synvinklar. I denna framställning betraktar vi talet som ett fysiologiskt, akustiskt och perceptuellt fenomen. Vi beskriver först hur talet bildas fysikaliskt och hur talmotoriken löser sin uppgift att förmedla ett innehåll rikt på både språklig och icke-språklig information. Denna bakgrund ger en ganska komplex bild och föranleder oss att fråga: Hur är det möjligt att talsignaler kan överföra så mycket information trots att budskapet, signalen och omständigheterna varierar starkt när vi talar med varandra? Frågeställningen belyses med experimentella iakttagelser av hur talaren anpassar sig till lyssnaren, och hur lyssnaren i sin tur utnyttjar signaloberoende kunskap i tolkningen av signalen. Vi nämner också något om evolutionen, som sett till att hörseln kan fungera även i störningsfyllda miljöer. Ljudsystemen i jordens språk visar en tydlig anpassning till denna mekanism och bidrar på så sätt till mer robust talkommunikation.


PERILUS | All issues | 2006 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University