Generaliserad grav accent i Sorundadialekten - en studie av tre generationer  

Ericsson, Anna

Kandidatuppsats, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, vårterminen 2006.

Sammandrag

Ett område på Södertörn har traditionellt haft generaliserad grav ordaccent i sina dialekter, men detta verkar vara i avtagande. Den grava generaliserade accenten verkar idag vara på väg att försvinna. Uppsatsen rapporterar resultat från auditiva analyser av accentanvändningen hos tre generationer talare i Sorundaregionen. Spontant tal från män och kvinnor från regionen har undersökts. En mellangeneration i åldersintervallet 52-78 år gamla vid inspelningstillfället, födda mellan 1921 och 1947 har undersökts närmare för att få reda på om det varierande val av accent som dessa talare använder enbart sker godtyckligt eller om accentvalet följer något slags mönster. Att den grava generaliserade accenten verkar vara på väg att försvinna märks genom att de äldsta talarna i denna studie födda i slutet av 1800-talet använder sig av den i princip utan undantag. De yngsta talarna däremot, har övergivit den helt och använder den kontrast som finns i standardsvenskan med akut och grav ordaccent. De talare som tillhör mellangenerationen, visade dock ett blandat mönster i sina val av accenter. De flesta enligt standarden akuta och grava accenter realiserade de som grava av, i enlighet med dialekten. Andra ord som enligt standarden skall uttalas akuta uttalade de som akuta, vilket strider mot den gamla dialektens regler. Kvinnorna tycktes vara mer standardspråkstillnärmade än männen. En ordkategorisering utfördes på morfologiska och semantiska kriterier för att få svar på om valet av accent följer något mönster. Den visade inte på någon tydlig systematik, vare sig hos kvinnorna eller hos männen. Resultaten tyder på att mellangenerationen snarare vacklar mellan gamla och nya talvanor än att de konsekvent anammat någon enskild fonologisk norm.


PERILUS | All issues | 2006 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University