Akustiska förutsättningar för visuell hörsel  

Öhrström, Niklas

Magisteruppsats, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, vårterminen 2006.

Sammandrag

McGurk-effekten visar på ett tydligt sätt hur visuell information från en talares artikulatoriska rörelser påverkar auditiv talperception trots att den akustiska signalen är intakt. Denna undersökning har undersökt ett par akustiska förutsättningar för att audiovisuell integration ska kunna ske på talnivå. I denna studie presenterades akusto-optiska stimuli för försökspersoner. Stimulina bestod av fonerade och viskade /bid/, /bud/, /b?d/ och /b?d/-stavelser vars akustiska signal i en del fall hade bytts ut mot [b?d], en approximativkällsignal, och en konstant ’stady-state’ approximativ källsignal. En förutsättning för att audiovisuell integration ska kunna ske är att den akustiska signalen i isolation skall kunna identifieras som ett mänskligt läte. I denna studie uppfyllde den approximativa källsignalen detta krav. Däremot gjorde inte den konstanta källsignalen det. Studien bekräftar att rundning samt labialisering är starka visuella ledtrådar.


PERILUS | All issues | 2006 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University