Kompensatorisk vokalproduktion efter glossektomi - en fallstudie  

Persson, Emmelie

Kandidatuppsats, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, höstterminen 2006.

Sammandrag

Vi anpassar oss efter vår varierande omgivning vare sig det handlar om att gå eller tala. Kompensation kan uppstå om vi pratar medan vi äter eller så kan vi tvingas tala annorlunda på grund av abnormaliteter i munhålan. Glossektomi är ett kirurgiskt ingrepp vid vilket en del av tungan tas bort på grund av tumör. Denna studie behandlar vokalerna producerade av person som genomgått glossektomi. Syftet var att undersöka hur mycket glossektomerades vokaler avviker akustiskt från samma vokaler producerade av en normaltalande kontrollpersonen och att observera i vilken mån som denna avvikelse påverkar identifikationen av vokalerna. Först analyserades inspelningarna och jämfördes med varandra och sedan utfördes lyssningstest. De akustiska data visade betydligt mindre vokalrymd för den glossektomerade samt begränsad rörlighet i F2-led. Resultatet från lyssningstesten visade att /a:/ åstadkoms bäst (66 %) samt att /i/ endast var korrekt identifierad till 18 %. Förvånande var att /u/ var identifierad till 54 %. Detta kan bero på att läpprundning uppfattas av lyssnarna.


PERILUS | All issues | 2006 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University