Paralingvistisk fonetik

Paralingvistisk fonetik handlar om de fenomen i talet som ligger vid sidan om språket, men som ändå är grundläggande för talkommunikationen som biologiskt och socialt fenomen. Hit hör främst studiet av de fysiologiska och akustiska skillnaderna mellan språkligt identiska yttranden, som har att göra med talarnas ålder, kön, och den fonationstyp, talstyrka och talhastighet som de väljer, samt hur talet påverkas av emotioner och andra faktorer. De nämnda faktorerna påverkar i hög grad även sådana akustiska egenskaper som formantfrekvenserna, som har stor betydelse för uppfattningen av talljudens fonetiska identitet. En viktig målsättning inom ämnet består därför i att förklara människans förmåga att som lyssnare separera de två typerna av information från varandra.

Till det här ämnet kan också räknas studiet av sådana fenomen i språk och i talet, som har ett paralingvistiskt ursprung. Sådana finns inom prosodin, men också i ordförrådet (ljudhärmning och ljudsymbolik).

Resultaten från studier i paralingvistisk fonetik kan bl a utnyttjas i tekniska tillämpningar som talsyntes, för att simulera paralingvistisk variation, och vid automatisk igenkänning av tal, inte bara för att känna igen den paralingvistiska informationen, utan framför allt för att kunna känna igen den språkliga informationen utan att bli vilseledd av den paralingvistiska variationen.

Paralinguistic variation in speech and how to handle it in speech technology.

Du är välkommen på en tur i fonetikens marker, där du kan läsa mera om intresssanta språkliga och utomspråkliga fenomen i talet och lyssna till exempel.

Hartmut Traunmüller | Institutionen för lingvistik | Stockholms universitet | Februari 1998.