Separation av språklig och annan information i talet

Ett tidigare forskningsprojekt (Paralinguistic variation in speech) har gett oss detaljerad kunskap om hur talares ålder, kön, talstyrka, fonationssätt, m.m. påverkar talets akustiska egenskaper (grundtonens och formanternas frekvenslägen, den spektrala energifördelningen, segmentdurationer, m.m.). Resultaten från det projektet ligger här till grund för en undersökning av dessa akustiska variablers betydelse för perceptionen av talets olika typer av utomspråklig kvalitet: den perspektiviska (riktningen och avståndet till talaren), den organiska (talarens ålder och kön) och den expressiva (talstyrkan, fonationssättet, talhastigheten, mm.). Det som ligger i fokus för intresset är människans förmåga att separera den språkliga informationen från all denna övriga information som också finns i talet och som påverkar även de akustiska variabler som förmedlar det språkliga meddelandet i talet. Projektet syftar också till att testa en ny teoretisk modell för människans produktion, perception och imitation av tal, som tillåter att simulera den förmågan.

Resultaten från det här projektet kommer att kunna utnyttjas för att förbättra tekniska lösningar vid automatisk igenkänning av tal, inte bara för att känna igen den utomspråkliga (paralingvistiska) informationen, utan också för att kunna känna igen den språkliga informationen utan att bli vilseledd av den paralingvistiska variationen.

Projektledare: Hartmut Traunmüller
Medarbetare: Anders Eriksson, Ola Andersson, Diana Krull, Gunilla Thunberg
Projektet finansieras av HSFR för åren 1999-2001.

Du är välkommen på en tur i fonetikens marker, där du kan läsa mera om intressanta språkliga och utomspråkliga fenomen i talet och lyssna till exempel.
Avdelningen för fonetik | Institutionen för lingvistik | Stockholms universitet | Februari 1999.