Regeringarna i de övriga EU-länderna samt Israel och Norge, i viss mån även USA, har gått till aktion mot Österrike på grund av att de ogillar dess nya demokratiskt valda regering, som är en koalition mellan ÖVP Österreichische Volkspartei (konservativa) och FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs och som leds av Wolfgang Schüssel (ÖVP). De ogillar främst FPÖ och i synnerhet dess ledare Jörg Haider, som dock inte ingår i regeringen utan förblir ministerpresident i delstaten Kärnten. FPÖ är ett liberalt och populistiskt parti som förespråkar en restriktiv invandringspolitik.

liberalism, "samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människan i centrum. Liberalismen urskiljer två huvudvarianter av frihetsbegreppet: frihet från tvång resp. valfrihet. Den förstnämnda avser rätten till politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr och censur samt rörelsefrihet. Valfriheten avser människors rätt att fritt välja arbete, bostadsort och fritidssysselsättning, liksom konsumenternas rätt att fritt välja varor och tjänster samt rätten till etablering av företag (näringsfrihet)." [Nationalencyklopedin].

populism, "rörelse eller ideologi som vädjar till "folket" som grupp oberoende av någon social klass. "Folket" är enligt populisterna nedtryckt av en elit som har monopol på makten i samhället. Populismen är därmed emot i varje fall delar av det etablerade politiska systemet men är sällan revolutionärt inriktad. Populistiska rörelser kämpar ofta med opportunistisk argumentation för ökad direkt demokrati inom det politiska systemet, men de följer inte alltid denna målsättning när de hamnar i en maktposition. Populistiska partier har ofta starka ledare som står för hela organisationens idéutveckling..." [Nationalencyklopedin].

Orden populist och populistisk används dock också för varjehanda politiker som utnyttjar folkets missnöje i sin agitation och utställer löften som inte rimligen kan infrias.
På engelska: populist, "a believer in the rights, wisdom, or virtues of the common people" [Webster's].

Efter andra världskriget har Österrike oftast styrts av en koalition mellan två dominerande partier, SPÖ (socialdemokrater) och ÖVP (konservativa) som också dominerar det korporativistiskt organiserade samhället. FPÖ, som uppstod under 1950-talet, har varit i opposition förutom under perioden 1983-86 då det ingick i en koalitionsregering med SPÖ. Därefter framkallade den ökade invandringen sociala problem och en främlingsfientlighet, dock inte värre än i andra europeiska länder, som återspeglades i Jörg Haiders, FPÖs nye ledares agitation. Detta ogillades bl a av en grupp liberaler som 1993 bröt sig ur partiet och bildade Liberales Forum. FPÖ var emot landets anslutning till EU och kräver nu inför EUs östutvidgning med hänsyn till österrikiska arbetstagares intressen att löneläget i de nya medlemsländerna ska ha höjts innan de inlemmas i unionen fullt ut.

Här är resultatet av valet 1999-10-03 jämfört med valet 1995 samt den nya mandatfördelningen (med en tröskel på 4%) i parlamentet:

   -----------------------------------------
   Parti       1995   1999  Mandat
   -----------------------------------------
   SPÖ        38,06  33,15   65
   FPÖ        21,90  26,91   52
   ÖVP        28,29  26,91   52
   Grüne       4,81   7,40   14
   Liberales Forum  5,51   3,65   0
   -----------------------------------------

Inför valet uteslöt SPÖ en koalition med FPÖ, och ÖVP lovade att gå i opposition om det inte blev åtminstone näststörsta parti. FPÖ förklarade sig beredd att samarbeta med alla. Efter valet gav Thomas Klestil, republikens president, SPÖ uppdraget att bilda regering och förmådde ÖVP att överge sitt löfte. FPÖ hade bara fått 415 röster fler än ÖVP. Långdragna förhandlingar ledde sedan till en överenskommelse mellan SPÖ och ÖVP som dock inte fick majoritetens stöd bland SPÖs ledamöter. Därefter inledde ÖVP förhandlingar med FPÖ och den nya regeringen tillträdde den 4 i februari 2000 under hotet från EU.

EUs regeringschefer hade hotat med sanktioner om FPÖ tilläts att ingå i regeringen, och de avbröt därefter sina officiella bilaterala relationer med Österrike. Vissa uppmanade till en mera allmän bojkott. Österrikes omedelbara grannar, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, nordöstra Italien, Schweiz och Bayern tog alla avstånd från EUs mobbningsaktion. Israels regering som, till skillnad från Österrikes ca tiotusen judar, länge hade utmålat Haider som nazist och antisemit avbröt sina diplomatiska relationer med Österrike.

Inom ramen här till vänster finns länkar till relevanta dokument och till en del artiklar och notiser som finns tillgängliga på nätet. Dessa torde ge en viss inblick i problematiken, i synnerhet för den som kan tyska. Opinionsläget belyses av svaren på artiklarna i Metro. För att hitta mera i tidningar kan du gå till Kiosken, och ett forum där problemet kan diskuteras är politik.just.nu.

HTr, 2000-02-16